Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng 8 - Mốc son lịch sử hào hùng

Chúng ta đang sống trong thời khắc đáng nhớ của những ngày mùa thu lịch sử - bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Mùa thu này, thời đại này, chúng ta càng thấm sâu lòng biết ơn với Bác Hồ, với Đảng và với những anh hùng dân tộc đã có những đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời hãy cùng nhau phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vì một Việt Nam hùng cường.

z3654768351983_9fbd62dab8a28acbfd69de8642e7a986